AANBETALING
De koop van een bestaand huis kan men overeenkomen dat de koper in afwachting van het transport een bepaald deel van de koopsom als waarborg stort bij de notaris.

AANKOOPKEURING
Bij een aankoopkeuring zal een bouwkundige een visuele inspectie uitvoeren op het te kopen huis. Eventuele gebreken en wat het gaat kosten om deze te herstellen.
U ontvangt hiervan een bouwkundig rapport.


AANVANG OF EINDE DIENSTBETREKKING
Klik hier voor meer info over perfectepensioen

Het komt voor dat de werknemer in de loop van het jaar in of uit dienst treedt. In dat geval heeft de werkgever recht op een overeenkomstig deel van de jaarvermindering.AANVANGSCHULD
De aanvangschuld is de hoogte van de oorspronkelijke lening.

AANVULLENDE OUDERENKORTING
Klik hier voor meer info over perfectepensioen

Een werknemer heeft recht op de aanvullende ouderenkorting als:
*Hij recht heeft op de ouderenkorting; en
*Hij een AOW-uitkering voor alleenstaanden of alleenstaande ouders ontvangt.

ACCEPTATIE
Door acceptatie door ondertekening van een hypotheekofferte komt een overeenkomst van geldlening tot stand. Deze geldleningsovereenkomst regelt zowel de voorwaarden van de geldlening als de voorwaarden van de zekerheid.
ADMINISTRATIEKOSTEN
De administratiekosten zijn de kosten die de geldverstrekker in rekening brengt voor de behandeling van een hypotheekaanvraag.AEX INDEX
Amsterdam Exchanges indeX. Het gewogen gemiddelde van de 25 hoofdfondsen op de Amsterdamse effectenbeurs.
AFDRACHTVERMINDERINGEN LOONHEFFING
Klik hier voor meer info over perfectepensioen

. Deze regeling heeft tot doel het verlagen van de bruto loonkosten voor de werkgever en een verbetering van scholing en opleiding. Het gaat met name om werknemers met een laag loon, werknemers die langdurig werkloos zijn geweest.
AFKOOPWAARDE
De afkoopwaarde is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij een vroegtijdig beëindigen van een levensverzekering.
Zie ook kapitaalsverzekering

AFLOOPMAAND
Bij een lineaire hypotheek met dertigjarige looptijd wordt jaarlijks 1/30 deel van de schuld afgelost. Bij een levenhypotheek vindt de aflossing plaats door de verzekering, eventueel verhoogd met winstdeling.
AFSLUITKOSTEN
Onder afsluitkosten wordt verstaan alle kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek.
De afsluitkosten omvatten doorgaans:

notariskosten.
afsluitprovisie,
taxatiekosten.

En mogelijk ook:

AFTIKKEN
Levensverzekering waarbij de premie in een keer gestort wordt
AKTE VAN LEVERING
De akte van levering is de akte die de overdracht van de woning regelt.
De akte van levering wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend.
Zie ook notaris

ANNUÏTEITENHYPOTHEEK
Hypotheekvorm waarbij het bedrag dat aan rente en aflossing wordt betaald door de jaren heen gelijk blijft (afgezien van rentewijzigingen en extra aflossingen).
Het gelijkblijvende bedrag aan rente en aflossing samen noemt men annuïteit.

Klik hier voor meer info over nettowoonlasten
AO
Klik hier voor meer info over Arbeids ongeschiktheid

Een financieele berekening bereken je met
Financial Lifecycle
van
Software voor financieele berekeningen
ARBEIDS ONGESCHIKTHEID
Klik hier voor meer info over Arbeids ongeschiktheid

Een financieele berekening bereken je met
Financial Lifecycle
van
Software voor financieele berekeningen
ARBEIDSKORTING
Klik hier voor meer info over perfectepensioen

Voor de toepassing van de arbeidskorting worden tot het loon uit tegenwoordige arbeid ook gerekend:
*Loon wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
*Uitkering op grond van de Wet financiering loopbaanonderbreking (Wet Finlo).
BANKGARANTIE
De koop van een bestaand huis kan men overeenkomen dat de koper in afwachting van het transport een bepaald deel van de koopsom als waarborg stort bij de notaris.
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die bedrijvenafsluiten ten behoeve van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit fouten of verzuimen die begaan worden bij de uitoefening van hun beroep.

BESTEMMINGPLAN
Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren.

Klik hier voor meer info over nettowoonlasten
BESTEMMINGSPLAN
Dit is geeft een nauwkeurig omschreven gebied aan waar wel en waar niet mag worden gebouwd, en ook hoe de bebouwing mag worden.
Daarnaast geeft het de gebruiksmogelijkheden aan.
BIJLEENREGELING
Tot 2004 bestond de mogelijkheid bij verhuizing voor een nieuwe eigen woning weer een maximaal hoge hypotheek af te sluiten. Het geld dat overbleef was dan extra.
BKR
De BKR wil ook gegevens hypotheken bijhouden.
De maandelijkse lasten van een hypotheek zijn belangrijk om de kredietwaardigheid van iemand te beoordelen.
BOD
Dit is een bedrag dat door een serieuze gegadigde wordt geboden met daarbij behorende eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum en opsomming van roerende en onroerende zaken die bij dit bod horen.

BOUWKUNDIGE KEURING
Bij een bouwkundige keuring zal een bouwkundige een visuele inspectie uitvoeren op het te kopen huis. Eventuele gebreken en wat het gaat kosten om deze te herstellen.
U ontvangt hiervan een bouwkundig rapport.
Klik hier voor meer info over nettowoonlasten
CANON
Canon is jaarlijkse heffing voor grond die in erfpacht is uitgegeven door de gemeente.

COURTAGE
De provisie die u betaalt aan de makelaar.
DAS
DAS Rechtsbijstand

Voor een DAS Rechtsbijstand
kunt u hier info aanvragen.
Ook voor o.a. voordelige en lage;
:: Beleggingshypotheek
:: Spaarhypotheek
DAS RECHTSBIJSTAND
DAS Rechtsbijstand

Voor een DAS Rechtsbijstand
kunt u hier info aanvragen.
Ook voor o.a. voordelige en lage;
:: Beleggingshypotheek
:: Spaarhypotheek
DEPOTRENTE
Deporente is de rente die verkregen wordt als u geld stalt in een depot.DIRECT DE BESTE HYPOTHEEK?
Klik hier voor meer info over lage hypotheken

Voor een lage hypotheek of een gratis hypotheek offerte
kunt u hier info aanvragen.
Ook voor o.a. voordelige en lage;
:: Beleggingshypotheek
:: Spaarhypotheek

DRIVE-INWONING
Een Drive-inwoning is een
huis waarbij de garage zich op de begane grond in het pand bevindt.
Het woongedeelte (woonkamer en de slaapkamers) is erboven.
DUBO
DuBo is de afkorting van 'Duurzaam Bouwen'
Dit is volgens strenge milieunormen.
EENGEZINSWONING
Dit is ee rijtjeshuis voor letterlijk één gezin
EIGENWONINGRESERVE
Bij de aankoop van een ander huis
(en de eventuele verbouwing) moet die eigenwoningreserve worden ingebracht.
ERFPACHT
Erfpacht is een recht op een stuk grond van een ander, meestal de gemeente.
EXECUTIEWAARDE
De waarde van het huis bij gedwongen verkoop.
FALCON LEVEN N.V.
Falcon Leven is een verzekeraar in:
-Pensioen
-Hypotheek
Klik hier voor de website
FINANCIAL LIFE CYCLE
Klik hier voor meer info over pensioen te kort

Een financieele berekening bereken je met
Financial Lifecycle
van
Software voor financieele berekeningen
FINANCIËLE DIENSTVERLENING ZONDER ERGERNIS
Klik hier voor Financiële dienstverlening zonder ergernis?

Voor financiële dienstverlening zonder ergernis.
Ook voor o.a. voordelige en lage;
:: Beleggingshypotheek
:: Spaarhypotheek
:: Pensioen

FLC
Klik hier voor meer info over pensioen te kort

Een financieele berekening bereken je met
Financial Lifecycle
van
Software voor financieele berekeningen
FORFAIT
Forfait is een vast tarief.
G.I.W.
Het Garantie Instituut Waarborgfonds geeft waarborgcertificaten uit voor huizen die door aangesloten bouwbedrijven zijn gebouwd. De aangesloten bedrijven zijn verplicht te bouwen volgens de vastgestelde normen.

GEBRUIKERSDEEL
Gebruikersdeel is een deel van de onroerende-zaakbelasting dat u betaalt als bewoner van uw huis.
GEDOOGPLICHT
Gedoogplicht is dat een huiseigenaar moet toestaan dat op zijn grond werk wordt uitgevoerd ten behoeve van het openbaar belang.
GEDWONGEN VERKOOP HUIS
Dit is een situatie waarbij de hypotheeklasten tijdelijk of blijvend niet meer voldaan kunnen worden.
Deze hypotheekproblemen komenvoor bij als één van de twee inkomens weg valt
De ander kan het volledige hypotheekbedrag dan niet helemaal betalen.

Deze hypotheekproblemen komenvoor bij als één van de twee inkomens weg valt
De ander kan het volledige hypotheekbedrag dan niet helemaal betalen.
GENERALI VERZEKERINGSGROEP
Generali is een verzekeraar in:
-Pensioen
-Schade
-Hypotheek
Klik hier voor de website


GRATIS HYPOTHEEK OFFERTE
Klik hier voor meer info over gratis hypotheek offerte

Voor een lage hypotheek of een gratis hypotheek offerte
kunt u hier info aanvragen.
Ook voor o.a. voordelige en lage;
:: Beleggingshypotheek
:: Spaarhypotheek


Klik hier voor info
HEFFINGSKORTINGEN
Klik hier voor meer info over perfectepensioen

*de algemene heffingskorting
*de arbeidskorting
*de ouderenkorting
*de aanvullende ouderenkorting
*de jonggehandicaptenkorting
HERTAXATIE
Sommige geldverstrekkers laten na afloop van elke rentevaste periode uw huis opnieuw taxeren dit noemen we
hertaxatie.
HIPO
Zie ook Hypotheek
Een hypotheek lening is een onroerende zaak die als onderpand dient.
Klik hier voor meer info over nettowoonlasten
HIPOTEEK
Zie ook Hypotheek
Een hypotheek lening is een onroerende zaak die als onderpand dient.
Klik hier voor meer info over nettowoonlasten
HUIZEN IN BLARICUM HET DUURST
In 2006 is gebleken dat de huizen in Blaricum het duurst zijn.
HYPOPROOF
HYPOTHEEK
Een hypotheek lening is een onroerende zaak die als onderpand dient.
Klik hier voor meer info over nettowoonlasten
HYPOTHEEK LENING
Een hypotheek lening is een onroerende zaak die als onderpand dient.
HYPOTHEEK PROOF
HYPOTHEEKADVIES
Klik hier voor meer info over lage hypotheken

Voor een lage hypotheek of een gratis hypotheek offerte
kunt u hier info aanvragen.
Ook voor o.a. voordelige en lage;
:: Beleggingshypotheek
:: Spaarhypotheek
HYPOTHEEKNEMER
Diegene die het onroerend goed als onderpand voor een hypotheek aanneemt, de financier.
HYPOTHEEKREGISTER
Openbaar register bij het kadaster waar alle hypotheken staan geregistreerd.
HYPOTHEEKRENTE
HYPOTHEEKRENTE HISTORISCH LAAG
Klik hier voor meer info over lage hypotheken

Voor een lage hypotheek of een gratis hypotheek offerte
kunt u hier info aanvragen.
Ook voor o.a. voordelige en lage;
:: Beleggingshypotheek
:: Spaarhypotheek

LAGE HYPOTHEEK
Klik hier voor meer info over lage hypotheken

Voor een lage hypotheek of een gratis hypotheek offerte
kunt u hier info aanvragen.
Ook voor o.a. voordelige en lage;
:: Beleggingshypotheek
:: Spaarhypotheek

LAGE RENTESTAND
Hierdoor is het oversluiten van een hypotheek interessant.
LAGE WOONLAST
Klik hier voor meer info over lage woonlasten

Voor lage maandlasten of een gratis hypotheek offerte
kunt u hier info aanvragen.
Ook voor o.a. voordelige en lage;
:: Beleggingshypotheek
:: Spaarhypotheek
LAGEHYPOTHEEK NL DAT HET HEEL LAAG IS
Klik hier voor meer info over lage hypotheken
LEVENHYPOTHEEK
Tijdens de looptijd betaald u rente over de lening en premie voor de levensverzekering die als extra zekerheid dient.
Na afloop van de looptijd lost u af.
LIFECYCLE
Klik hier voor meer info over perfectepensioen

Voor een perfectepensioen
kunt u hier info aanvragen.
Ook voor o.a. voordelige en lage;
:: Nabestaanden pensioen
:: Levensloop

LINEARE HYPOTHEEK
Aflossing is ieder jaar gelijk en het rentebedrag wordt ieder jaar lager.


Wilt u hier meer info over?

Klik hier voor meer info over nettowoonlasten

LOONTIJDVAK
Klik hier voor meer info over perfectepensioen

Het loontijdvak is het tijdvak waarover de werknemer het loon geniet. In de meeste gevallen is dit een dag, een week, vier weken of een maand.
NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE
Waarborgfonds dat borg staat voor als de geldlener de rente en aflossing verbonden aan de hypothecaire geldlening niet meer betaald. U kunt een hypothecaire geldlening afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
NETTO MAANDLAST

Dit is het maand bedrag aan premie en aflossing en rente
minus fiscale aftrek en huurwaardeforfait.
NETTOWOONLAST
Klik hier voor meer info over nettowoonlasten

Voor lage maandlasten of een gratis hypotheek offerte
kunt u hier info aanvragen.
Ook voor o.a. voordelige en lage;
:: Beleggingshypotheek
:: SpaarhypotheekNHG
Nationale Hypotheek Garantie
NOTARISKOSTEN
De notariskosten - de kosten die u bij de notaris maakt - zijn afhankelijk de werkzaamheden voor de notaris èn de tarieven van de notaris.

NVM-HUISGARANTIE
Bouwtechnische keuring
(koper kan een verzekering afsluiten die hem verzekert tegen eventuele verborgen gebreken).
Ook een verkoper kan een bouwkundige keuring die onder de NVM-Huisgarantie valt laten uitvoeren.
ONLINE DE BESTE HYPOTHEEK?
Klik hier voor meer info over lage hypotheken

Voor een lage hypotheek of een gratis hypotheek offerte
kunt u hier info aanvragen.
Ook voor o.a. voordelige en lage;
:: Beleggingshypotheek
:: Spaarhypotheek

ONLINE HYPOTHEEK BEREKENING
Dit kan vaak via internet.
Dit geeft een indicatie wat er maximaal geleend kan worden
meestal 5 keer het jaar salaris.
Klik hier voor meer info
OUDERENKORTING
Klik hier voor meer info over perfectepensioen

Een werknemer heeft recht op de ouderenkorting als:
*De werknemer 65 jaar of ouder is; en
*Het tijdvakloon op jaarbasis niet meer is dan een maximale waarde.

voor de WW-premie en wachtgeldpremie toegepast.
OVERBRUGGINGSKREDIET
Als u een nieuw huis koopt, dan is de kans groot dat u tijdelijk de lasten van twee huizen moet betalen. Zeker als het om een nieuwbouwhuis gaat, maar ook als het een bestaande woning betreft en het niet meteen lukt om uw oude huis te verkopen.
Een overbruggingskrediet is een tijdelijk krediet dat er voor zorgt dat u de dubbele lasten kunt opbrengen.
PERFECTEHYPOTHEEK
Voor een perfectehypotheek klik op onderstaande link;
Klik hier voor meer info over nettowoonlasten
PERFECTEPENSIOEN
Voor een perfectepensioen klik op onderstaande link;
Klik hier voor meer info over pensioen
RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
DAS Rechtsbijstand

Voor een DAS Rechtsbijstand
kunt u hier info aanvragen.
Ook voor o.a. voordelige en lage;
:: Beleggingshypotheek
:: Spaarhypotheek
SCHEEPS HYPOTHEEK
Een gebruikt schip kunt u financieren tot 100% van de taxatiewaarde bij gedwongen verkoop.

Er is bij een nieuwbouwschip geen belastingvoordeel
SPAARHYPOTHEEK
Dit is een levenhypotheek.
Van tevoren afgesproken eindbedrag wordt uitgekeerd na afloop van de looptijd.
SV DAGEN
Klik hier voor meer info over perfectepensioen

Over SV-dagen zijn werkgevers premies voor sociale verzekeringen verschuldigd en wordt tevens de franchise voor de WW-premie en wachtgeldpremie toegepast.
TAXATIE
De officiële waardebepaling van een woning door een taxateur (makelaar).
Een taxatierapport is dan ook nodig voor de geldverstrekkers voor het afsluiten van een hypotheek
(waarde van de woning).
TAXATIEKOSTEN
De taxatiekosten zijn de kosten die gemaakt worden voor de taxatie van de woning.

TOETSLOON
Klik hier voor meer info over perfectepensioen

Het toetsloon is het bedrag aan loon waarboven de werkgever niet meer in aanmerking komt voor de vermindering. De hoogte van het toetsloon kan per regeling verschillen. Het toetsloon verandert elk jaar.
TOPHYPOTHEEK
Dit is een hypotheek die hoger is dan 75% van de executiewaarde van het huis.

Wilt u hier meer info over?

Klik hier voor meer info over nettowoonlasten

V.O.N. (VRIJ OP NAAM)
Bij vrij op naam zijn de wettelijk te maken kosten inbegrepen in de koopsom.

Deze kosten zij:
-De B.T.W. of overdrachtsbelasting
-Kadastrale kosten
-Notariskosten
VRIJ OP NAAM
Bij vrij op naam zijn de wettelijk te maken kosten inbegrepen in de koopsom.

Deze kosten zij:
-De B.T.W. of overdrachtsbelasting
-Kadastrale kosten
-Notariskosten
WALL STREET
De effectenbeurs in New York
WARRANTLENING
Een obligatielening waaraan warrants zijn gekoppeld.
WET VPL
Wet Vut- Prepensioen en Levensloop
WIA
Wet Inkomen en Arbeid
WIJ GEBRUIKEN DE LAGELASTEN REKENMACHINE
Klik hier voor meer info over lage hypotheken

Voor een lage hypotheek of een gratis hypotheek offerte
kunt u hier info aanvragen.
Ook voor o.a. voordelige en lage;
:: Beleggingshypotheek
:: Spaarhypotheek

WIJ GEBRUIKEN DE WOONCALCULATOR
Klik hier voor meer info over lage hypotheken

Voor een lage hypotheek of een gratis hypotheek offerte
kunt u hier info aanvragen.
Ook voor o.a. voordelige en lage;
:: Beleggingshypotheek
:: Spaarhypotheek

WIJ GEBRUIKEN DE WOONLASTENCALCULATOR
Klik hier voor meer info over lage hypotheken

Voor een lage hypotheek of een gratis hypotheek offerte
kunt u hier info aanvragen.
Ook voor o.a. voordelige en lage;
:: Beleggingshypotheek
:: Spaarhypotheek

WOONHUISVERZEKERING
Verzekering tegen schade (bijvoorbeeld bij brand)
aan het woonhuis (de opstal).
ZUIDLANDEN-HYPOTHEEK
Klik hier voor meer info over Zuidlanden hypotheek

Voor een lage hypotheek of een gratis hypotheek offerte
kunt u hier info aanvragen.
Ook voor o.a. voordelige en lage;
:: Beleggingshypotheek
:: Spaarhypotheek